Καλογήρου Παναγιώτης (Τάκης 1)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Λίγα λόγια για εμένα
Γεννήθηκα Αθήνα..... Έχω ασχοληθεί με ΜΜΕ και είμαι ηλεκτρονικός. Στην ζωή μου οτι θέλησα το πέτυχα. Αυτό που δεν ήξερα ήταν το Χρηματιστήριο. Το πλήρωσα πανάκριβα. Ηταν το μόνο πράγμα που με έβαλε κάτω. Πείσμωσα τόσο, πού διέθεσα τόσες ώρες, όσες δεν διέθεσα για τίποτε άλλο για να το μάθω. Πιστεύω πως ήρθε η ώρα να μου ξεπληρώσει οτι μου πήρε και όχι μόνο.Εδώ και αρκετό καίρο, έχω συνεχώς καλύτερα αποτελέσματα. Θέλω να δείξω στον απλό επενδυτή οτι τίποτα δεν είναι τόσο απλό. Αν δεν καταστραφείς δεν μαθαίνεις. Μάθετε για να μήν είστε και εσείς τα επόμενα θύματα. Τις γνώσεις που αποκόμισα σας μεταφέρω απο εδώ. Αποτελούν τις προσωπικές μου εκτιμήσεις και εμπειρίες. Να ξέρετε οτι κανείς δεν ξέρει τα πάντα . Γηράσκω αεί διδασκόμενος.
ANALYTAKIS TV
Σύνδεσμοι


ΤτΕ: ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
2217 αναγνώστες
Κυριακή, 8 Αυγούστου 2010
21:49

Η Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τη συνεδρίασή της 300/28.7.2010 αποφάσισε την επιβολή κυρώσεων, με τη μορφή προστίμου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου συνολικού ύψους ευρώ εννιακοσίων δύο χιλιάδων (902.000 €), σε πιστωτικά ιδρύματα και σε εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοδοτικά ιδρύματα για διαπιστωθείσες παραβάσεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους.

Το ύψος των προστίμων προσδιορίστηκε αφού συνεκτιμήθηκε ιδίως το είδος και η βαρύτητα των παραβάσεων, η τυχόν καθ' υποτροπή τέλεσή τους, η επίπτωσή τους στην εύρυθμη λειτουργία του πιστωτικού ή του χρηματοδοτικού ιδρύματος και η ανάγκη πρόληψης παρόμοιων περιστατικών.
Ι. Κυρώσεις για παραβάσεις πιστωτικών ιδρυμάτων

Ι. Κυρώσεις για παραβάσεις πιστωτικών ιδρυμάτων:

Πιστωτικά Ιδρύματα Κύρωση
(σε χιλιάδες ευρώ)
1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 15
2. AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 75
3. ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 220
4. BNP PARIBAS 20
5. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 35
6. CITIBANK INTERNATIONAL PLC 35
7. ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 15
8. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 45
9. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 70
10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 10
11. HSBC BANK PLC 10
12. MARFIN EΓΝATIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 20
13. PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 10
14. Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. (πρώην ASPIS BANK A.T.E.) Σύσταση
15. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. 5
16. ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε. 160
17. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 20
18. ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK Α.Ε. 70
19. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 40
20. UNICREDIT BANK A.G. (πρώην BAYERISCHE HYPO-und VEREINSBANK A.G.) 10

Παρατίθενται κατωτέρω οι κυρωθείσες παραβάσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων ανά κατηγορία:
Α. Παραβάσεις σχετικές με την ενημέρωση των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους κατά τα οριζόμενα στην ΠΔ/ΤΕ 2501/31.10.2002, όπως ισχύει:

i. Εκπρόθεσμη απάντηση σε καταγγέλλοντες από τα εξής πιστωτικά ιδρύματα: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E., ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Α.Ε., CITIBANK INTERNATIONAL PLC, ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM BANK Α.Ε., ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε., και ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

ii. Εκπρόθεσμη ή/και ελλιπής χορήγηση στοιχείων σε συναλλασσόμενους από τα κατωτέρω αναφερόμενα πιστωτικά ιδρύματα: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ATTICA BANK Α.Τ.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε., ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ και CITIBANK INTERNATIONAL PLC.

iii. Μονομερής τροποποίηση όρων συμβάσεων από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

iv. Μη ενημέρωση οφειλέτη και εγγυητή, εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος 30 ημερών, για την περιέλευση οφειλών σε υπερημερία από τα κάτωθι πιστωτικά ιδρύματα: AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και ATTICA BANK Α.Τ.Ε.
v. Μη σαφής προσδιορισμός των επιβαρύνσεων συναλλασσομένων, όπως περιθώριο δανείου κυμαινόμενου επιτοκίου, έξοδα δανείου, παροχή υπηρεσιών από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις από τα εξής εποπτευόμενα ιδρύματα: ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E., ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε..

vi. Ελλιπής προσυμβατική ενημέρωση: α) για αγορά τίτλων από τα ακόλουθα πιστωτικά ιδρύματα: ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM BANK Α.Ε., BNP PARIBAS, UNICREDIT BANK A.G.(πρώην BAYERISCHE HYPO und VEREINSBANK A.G.) και HSBC BANK PLC, β) για τους όρους πρόωρης απόδοσης προθεσμιακής κατάθεσης από την ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε. και γ) σε κατόχους πιστωτικών δελτίων από την ATTICA BANK Α.Τ.Ε.

vii. Ελλιπής περιοδική ενημέρωση ή/και χρέωση εξόδων για την έκδοση και αποστολή μηνιαίων λογαριασμών πιστωτικής κάρτας από τα κατωτέρω αναφερόμενα πιστωτικά ιδρύματα: ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM BANK Α.Ε., Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε., ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και BNP PARIBAS.

viii. Μη ευκρινή και ευανάγνωστα ενημερωτικά στοιχεία από τις: ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM BANK Α.Ε. και ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Β. Παραβάσεις των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 "Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων", όπως ισχύει, και ειδικότερα:

i. Ελλιπής, εκπρόθεσμη ή μη, παροχή στοιχείων και πληροφοριών, που ζητήθηκαν εγγράφως από την εποπτική αρχή με αφορμή καταγγελίες συναλλασσομένων, από τα εξής πιστωτικά ιδρύματα: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E., ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε., ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

ii. Έλλειψη επαρκών διαδικασιών Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου αναφορικά με: α) την αποτροπή λανθασμένων ενεργειών από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και την ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε., β) τη μη διασφάλιση εγκυρότητας και νομιμότητας συναλλαγών από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., την ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε. και την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και γ) τη μη ασφαλή τήρηση αρχείου παρακολούθησης εργασιών από τις: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ.

iii. Σημαντικές ελλείψεις των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου της ATTICA BANK Α.T.E λόγω των οποίων έγινε δυνατή η εμφάνιση στα λογιστικά στοιχεία του ως άνω πιστωτικού ιδρύματος ισόποσα αυξημένων χορηγήσεων και καταθέσεων σημαντικού ποσού (με συνακόλουθη διόγκωση των αντίστοιχων μεγεθών των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) ενόψει συγκεκριμένης ημερομηνίας αναφοράς, μετά την πάροδο της οποίας αντιστράφηκαν οι σχετικές εγγραφές.

iv. Παραλείψεις σχετικές με την τήρηση διαδικασιών όσον αφορά την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους από την ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε. και την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Γ. Λοιπές παραβάσεις

Μη γνωστοποίηση στην εποπτική αρχή υπέρβασης ανώτατου ορίου χρηματοδότησης εταιρείας από την ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM BANK Α.Ε.

ΙΙ. Κυρώσεις για παραβάσεις χρηματοδοτικών ιδρυμάτων:

Επιβλήθηκε πρόστιμο ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ σε κάθε μία από τις εταιρείες διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων WORLDLINK Α.Ε. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ και C.B.N. GREECE Α.Ε. καθώς και πρόστιμο ποσού επτά χιλιάδων ευρώ στην εταιρεία ΚΑΠΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Α.Ε., για παραβάσεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους.

 

http://www.axiaplus.gr/Default.aspx?id=218922&nt=108&lang=1

Η Τράπεζα της Ελλάδος, ΒΡΗΚΕ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ.....

Αλήθεια.......εχει ασχοληθεί ποτέ το ΣΔΟΕ, αν οι τραπεζες, εχουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΑ....και ΟΧΙ ΜΑΪΜΟΥ?

Εχει ασχοληθεί ποτέ κανένας με τούς αρχιαπατεώνες που πουλάνε ΑΕΡΑ?????

Εχει ασχοληθεί ποτέ με τους τοκογλύφους που έκαναν το χρήμα, απο ΜΕΣΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ, ....ΜΕΣΟ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑΣ?

ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ......ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΤΑ ΠΗΡΑΝ???

Το μόνο δυστυχώς που ακούω....ειναι νεα για τα μικρά ψάρια......(αν λέγονται μικρα)

Οι ΚΑΡΧΑΡΙΕΣ θα πάνε μεσα?......η περιμένουμε το ΔΝΤ για το επόμενο σαφάρι.

ΘΑ ΞΑΝΑΠΩ ΚΑΙ ΠΑΛΙ.

ΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ Α Χ Ρ Η Σ Τ Ο Ι.........ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ?

ΑΝ  ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ  ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΕΞΕΛΕΚΤΕΣ, ΓΙΑΤΙ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΝΟΜΟΥΣ?

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΣΩΡΟ ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ  ΠΟΥ ΚΑΤΑΚΛΕΥΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟΔΙΟ ΧΡΗΜΑ?

ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ........?

 

Τεχνική ανάλυση για ΓΔ στο προσωπικό μου blog.

 

Στις  23 / 7 / 10 το απογευμα  στον δρόμο που οδηγεί απο την Καισαριανη προς Κατεχάκη, συνέβει ενα ατύχημα με μηχανη και αυτοκίνητο στο σημείο που χωρίζεται ο δρόμος σε 2 κατευθύνσεις.(Κατεχάκη-Αττική οδό). Αν κάποιος είδε το παρόν συμβάν παρακαλώ να επικοινωνήσει στο 6932801908.

Το σχόλιό σας

Σχετικά με το blog
Αναλύσεις καί σχόλια δεικτών - μετοχών.
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΥ BLOG
http://analytakis.blogspot.com/

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
ΛΟΓΩ ΕΣΚΕΜΜΕΝΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ CAPITAL, ΜΠΟΡEIΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΗΛΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΔ ΜΕΤΟΧΩΝ Σχολια Δεικτων ΑναλυσειςΑπό 22/11/13

Από 16/12/13
Flag Counter


[ Copy this | Start New | Full Size ]


Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις