Καλογήρου Παναγιώτης (Τάκης 1)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Λίγα λόγια για εμένα
Γεννήθηκα Αθήνα..... Έχω ασχοληθεί με ΜΜΕ και είμαι ηλεκτρονικός. Στην ζωή μου οτι θέλησα το πέτυχα. Αυτό που δεν ήξερα ήταν το Χρηματιστήριο. Το πλήρωσα πανάκριβα. Ηταν το μόνο πράγμα που με έβαλε κάτω. Πείσμωσα τόσο, πού διέθεσα τόσες ώρες, όσες δεν διέθεσα για τίποτε άλλο για να το μάθω. Πιστεύω πως ήρθε η ώρα να μου ξεπληρώσει οτι μου πήρε και όχι μόνο.Εδώ και αρκετό καίρο, έχω συνεχώς καλύτερα αποτελέσματα. Θέλω να δείξω στον απλό επενδυτή οτι τίποτα δεν είναι τόσο απλό. Αν δεν καταστραφείς δεν μαθαίνεις. Μάθετε για να μήν είστε και εσείς τα επόμενα θύματα. Τις γνώσεις που αποκόμισα σας μεταφέρω απο εδώ. Αποτελούν τις προσωπικές μου εκτιμήσεις και εμπειρίες. Να ξέρετε οτι κανείς δεν ξέρει τα πάντα . Γηράσκω αεί διδασκόμενος.
ANALYTAKIS TV
Σύνδεσμοι


ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.
1823 αναγνώστες
Τρίτη, 12 Αυγούστου 2008
21:33

Καποιες απο τις σημαντικοτερς ανακοινωσεις της ημερας  στο ΧΑΑ απο εισηγμενες.

ΣΗΜΕΡIΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
πηγη. euro2day.gr

 

Από 11/8/2008, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. οι 116.573.493 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας FORTHNET A.E. που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 155.431.324 (ΚΟ) μετοχές.


Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι δυνάμει των από 3.4.2008 και 1.7.2008 αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και, αντιστοίχως, του Διοικητικού Συμβουλίου της Τραπέζης, η τελευταία προέβη, την 8.8.2008, μέσω του μέλους του Χ.Α. Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 80.000 ιδίων μετοχών έναντι συνολικής αξίας Ευρώ 1.411,7 χιλ.


Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι, κατόπιν των σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 3.4.2008) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 4.4.2008), προέβη στις 8.8.2008, σε αγορά 124.800 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης ευρώ 17,67 ανά μετοχή, συνολικής αξίας ευρώ 2.204.668,00, μέσω του μέλους του Χ.Α. Πειραιώς Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.


Η "ALAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" ανακοινώνει σε συμμόρφωση προς το άρθρο 4 παρ. 4 του Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2273/2003, ότι στα πλαίσια της από 4.2.2008 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 26.6.2008 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 8.8.2008 προέβη, μέσω της "ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ.Π.Ε.Υ", σε αγορά 177.565 ιδίων μετοχών της, με μέση τιμή κτήσης 1,71 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 303.400,50 ευρώ


H Εταιρεία Alapis ABEE ανακοινώνει το επενδυτικό κοινό ότι η συγκληθείσα την 6.8.2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση (στην οποία δεν ελήφθη καμία απόφαση) καθώς και οι επαναληπτικές αυτής, οι οποίες επρόκειτο να λάβουν χώρα την 19.8.2008 και την 2.9.2008 αντίστοιχα, ματαιώνονται για τυπικούς λόγους, που αφορούν τις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνεδρίασή του σήμερα 8.8.2008 , έλαβε την απόφαση για τη σύγκληση νέας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης την 3.9.2008.

Η σχετική πρόσκληση θα δημοσιευτεί την Τρίτη 12.8.2008 στις εφημερίδες "ΒΗΜΑ" και "ΗΜΕΡΗΣΙΑ" καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της εταιρείας και του ΧΑΑ www.alapis.eu και www.ase.gr αντίστοιχα.


H ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E. ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., συνδεόμενο νομικό πρόσωπο, προέβη την 7η Αυγούστου 2008 σε αγορές 15.780 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 47.971 ευρώ και την 8η Αυγούστου σε αγορές 12.000 μετοχών αξίας 36.360 ευρώ.

 

H MHXANIKH A.E. ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 ότι ο μέτοχος και πρόεδρους του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Πρόδρομος Εμφιετζόγλου, προέβη την 7η Αυγούστου 2008 σε αγορές 17.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας συνολικής αξίας 56.880 ευρώ και την 8η Αυγούστου 2008 σε αγορές 14.000 μετοχών αξίας 46.360 ευρώ


Δημοσιεύθηκε: 15:26 - 11/08/08


Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, σε εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. και σε συνέχεια της από 10.08.2007 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η Εταιρεία γνωστοποιεί ότι την 08.08.2008 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγορών ιδίων μετοχών της.

Κατά το χρονικό διάστημα 03.09.2007 έως 08.08.2008 η ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. απέκτησε 252.658 κοινές μετοχές της με μέση τιμή κτήσης 3,21 ευρώ ανά μετοχή. Το σύνολο των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 252.658 κοινές μετοχές, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 1,25% του μετοχικού της κεφαλαίου.

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και σε εκτέλεση της από 14.5.2008 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα:

- Την 11.8.2008 αγοράστηκαν 87.000 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 8,03 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 699.001,96 ευρώ.

Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω των μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών Alpha Finance, ΑΤΕ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, EFG Eurobank Χρηματιστηριακή και Μίδας Χρηματιστηριακή.

Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 1.933.127 ίδιες μετοχές (2,74% του συνόλου των 70.485.563 κοινών ονομαστικών μετοχών).


Η "ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τον ν2190/1920 αρ. 16 όπως ισχύει και βάσει των σχετικών αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 07.12.2007 και αντιστοίχως του Διοικητικού Συμβουλίου (συνεδρίαση της 07.12.2007) και εφαρμόζοντας το άρθρο 4 παρ. 4 του υπ αριθ 2273/2003 κανονισμού της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προέβη, μέσω του μέλους του Χ.Α. "ΕΘΝΙΚΗ Π&Κ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ" σε αγορά ιδίων μετοχών ως ακολούθως:

1. Την 11.08.2008, η Εταιρεία αγόρασε με μέση τιμή κτήσης ευρώ 7,77 ανά μετοχή, 42.343 μετοχές συνολικής αξίας ευρώ 328.965,63.

 

H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοινώνει ότι την 11.8.2008 προέβη σε αγορά 14.614 κοινών ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 25,05 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 366.011,90 ευρώ, σε εκτέλεση της από 20.5.2008 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 20.5.2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι ως άνω 14.614 ίδιες μετοχές αγοράσθηκαν μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας Alpha Finance.


Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι, κατόπιν των σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 3.4.2008) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 4.4.2008), προέβη στις 11.8.2008, σε αγορά 50.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης ευρώ 17,79 ανά μετοχή, συνολικής αξίας ευρώ 889.344,00, μέσω του μέλους του Χ.Α. Πειραιώς Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.


Η "ALAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" ανακοινώνει σε συμμόρφωση προς το άρθρο 4 παρ. 4 του Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2273/2003, ότι στα πλαίσια της από 4.2.2008 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 26.6.2008 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 11.8.2008 προέβη, μέσω της "ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ.Π.Ε.Υ", σε αγορά 257.000 ιδίων μετοχών της, με μέση τιμή κτήσης 1,74 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 446.920,00 ευρώ.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις» (εφεξής: ο «Νόμος»), η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία GREEN BIDCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (εφεξής ο Προτείνων) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Την 29.05.2008 ο Προτείνων απηύθυνε υποχρεωτική δημόσια πρόταση (εφεξής: η «Δημόσια Πρόταση») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Λ.Β. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής: η «Εταιρεία»), οι οποίες δεν κατέχονταν άμεσα ή έμμεσα από τον Προτείνοντα, ήτοι 9.526.358 μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν περίπου το 26,46% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις μετοχές της τελευταίας που τυχόν θα εκδίδονταν κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής υπό το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο που είχε εκδώσει η Εταιρεία με τις από 28 Μαρτίου 2007 αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων της και του διοικητικού της συμβουλίου, αντίστοιχα, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος μετατροπής από τους ομολογιούχους με δικαίωμα μετατρο-πής, που μπορούσαν να ανέλθουν κατά το μέγιστο σε 4.564.125 νέες μετοχές.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου του Προτείνοντα δυνάμει της από 10 Ιουλίου 2008 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου

 

Η εταιρία Forthnet A.E. (η "Εταιρεία") ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007(άρθρο 9, 14 και 21) σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την Εγκύκλιο υπ' αριθμ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι:

Α) Η Emirates International Telecommunications LLC, με βάση την από 11/08/2008 σχετική γνωστοποίησή της, ενημέρωσε την Εταιρεία για τη μεταβολή του ποσοστού της έμμεσης συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, που επήλθε την 11/8/2008, από 25,64% σε 33,89% περίπου που αντιστοιχεί σε 52.674.013 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου πουανέρχεται σε 155.431.324.

Η γνωστοποίηση πραγματοποιήθηκε λόγω της υπέρβασης του ορίου του 1/3 του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet που έμμεσα κατέχει η Emirates International Telecommunications LLC (αρ. 9, παρ. 1 του Ν. 3556/2007), ως αποτέλεσμα έμμεσης απόκτησης μετοχών με δικαίωμα ψήφου κατά την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Forthnet.

Η Emirates International Telecommunications LLC, έμμεση μέτοχος, δήλωσε επίσης με την παραπάνω γνωστοποίησή της ότι ενήργησε και για λογαριασμό των θυγατρικών της, Forgendo Ltd και Emirates International Telecommunications (Malta) Limited.

Β) Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας με βάση την από 11/08/2008 σχετική γνωστοποίησή του, ενημέρωσε την Εταιρεία για την μεταβολή του ποσοστού του άμεσης συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet, που επήλθε την 11/8/2008, από 6,2084% σε 4,2011%, που αντιστοιχεί σε 6.529.860 δικαιώματα ψήφου και ισάριθμες μετοχές, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφων που ανέρχεται σε 155.431.324.

 

 

Σχετικές μετοχές:
ΑΛΑΠΙΣ ΑΛΦΑ ΒΑΛΚ ΕΧΑΕ ΜΥΤΙΛ ΠΕΙΡ ΤΙΤΚ ΦΟΡΘ
Σχόλια

12/08 16:16  denos1974
Καλησπέρα Τάκη, πώς τα βλέπεις σήμερα τα πράγματα?
12/08 16:21  Καλογηρου Παναγιωτης
Οχι και τοσο καλα. Επρεπε σημερα να καναμε τουλαχιστον +2%
Το σχόλιό σας

Σχετικά με το blog
Αναλύσεις καί σχόλια δεικτών - μετοχών.
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΥ BLOG
http://analytakis.blogspot.com/

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
ΛΟΓΩ ΕΣΚΕΜΜΕΝΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ CAPITAL, ΜΠΟΡEIΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΗΛΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΔ ΜΕΤΟΧΩΝ Σχολια Δεικτων ΑναλυσειςΑπό 22/11/13

Από 16/12/13
Flag Counter


[ Copy this | Start New | Full Size ]


Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις